Kontakt ved udlejning
Karen Margrethe Pedersen
Tlf: 52 24 28 86
(ikke sms)
Email: kmpmail@hotmail.com
Online booking her

Bevtoft Forsamlingshus ApS
 

 

Bevtoft Forsamling ApS.

Huset er opført i 1897 i nordtysk villastil. Det er en typisk vinkelbygning med tilbygning.

Huset er hvidt, pudset med en række dekorationer i rødt murværk, såsom gesimser, bånd og hjørnemarkeringer og pilastre. Taget er blevet fornyet med sort tagpap, tidligere var det dækket med bølgeeternitplader i rødlig farve – originalt skifer.

Den sydligste bygning indeholder, som traditionelt, den store sal, mens vinkelbygningen mod nord indeholder den lille sal, køkken.

Salen har haft tøndehvælvet loft, hvilket de segmentbuede vindue med dekorationer antyder. Samtlige vinduer har ligeledes segmentbuet overstykke, men er alle sammen udskiftet. Ved nordgavlen er tilføjet en fladtagsbygning.

Parkeringspladsen er udlagt med grus.

   

Gammelt billede af den store sal

- bemærk det tøndehvælvede loft

 

Forsamlingshusets historie

Ifølge mange udsagn har der været forsamlingshus i Bevtoft længe før 1908, tallet, der står på det nuværende forsamlingshus’ gavl. Sandsynligvis så langt tilbage som i 1890’erne har der været et forsamlingshus Bevtoft.

Bevtoft var H. A. Krügers hjemby. På hans tid, 1816 – 1881 kendes forsamlingshuse ikke. Møder og sammenkomster fandt sted i krostuerne eller i private hjem.

Forsamlingshusene i Sønderjylland har deres helt egen historie og opstår som led i kulturkampen da Sønderjylland var under tysk styre.

Den tyske lovgivning forbød offentlige møder for de danske og døren skulle lukkes for uvedkommende. De tyske myndigheder ville heler ikke give de danske forsamlingshuse spiritusbevilling, derfor tilnavnet ”æ safthus” - her var gymnastik, dilettant, foredrag, møder, høstfester, kurvefester og kaffebord.

I Bevtoft har vi ikke haft en lokal historieskriver og vi må konstatere at forsamlingshusets ældste dokumenter, protokoller, brevveksling og regnskaber helt op til omkring 1930 er gået tabt. Det huskes også at Krügers efterkommere i mange år magtede at tænke på deres gamle hjemsogn og herunder også at støtte Bevtoft Forsamlingshus.

Ved 75 års jubilæet i 1983 fortæller H.P. Jensen Agerskov om hvorledes den tyske gendarm lukkede huset den dag, da indvielsen af huset skulle finde sted. Det var meningen at folk der mødte op skulle vende hjem med uforrettet sag; men da åbnede Hans Andersen, Bevtoftgaards stuer i Krügers gamle gård for alle fremmødte og så holdt man fest dér. Den tyske gendarm forsøgte at forbyde denne udvej; men Hans Andersen, der var en myndig mand, erklærede at han bød ind, hvem han ville og derved blev det.

1908 blev også året hvor danskheden igen fik fremgang ved landdagsvalget.

Bevtoft Forsamlingshus har haft mange skæbnestunder; men igen og igen har sognet samlet sig om huset.

Forsamlingshuset er et arbejdende hus, hvor både Forsamlingshusets bestyrelse og Forsamlingshusets Venner arbejder for at få et nyt tag på hele huset. Det er et stort projekt til mange penge. Ikke bare selve taget skal udskiftes, loftet over salen skal efterisoleres, der skal trækkes nye elinstallationer og det flade loft fjernes og vægbilledet på nordgavlen restaureres.

Det bliver ikke det sidste store projekt, huset er gammelt og der bør også findes en ordentlig løsning på toiletforholdene i huset.